Scroll Top

Criteria

Fondscriteria

1       Initiatieven dienen naar het oordeel van het bestuur van de Stichting aan de in artikel 3 van het Reglement Omgevingsfonds genoemde voorwaarden te voldoen en dienen te worden uitgevoerd in de gemeente Buren of in een buurgemeente, zulks echter uitsluitend indien inwoners van de gemeente Buren deze mogelijkheid ook in de buurgemeente krijgen.

2       Initiatieven van omwonenden die het dichtst bij het zonnepark of windpark wonen krijgen, bij gelijke geschiktheid, voorrang. Het initiatief dient in principe te worden gerealiseerd in een zone van 5 kilometer rond een duurzaam energieproject conform het door de gemeenteraad van Buren vastgestelde Participatiekader duurzame energie. Samengevat in bijlage II ‘Uitwerking toedeling middelen Omgevingsfonds Buren’ uit het Reglement Omgevingsfonds.

3       Het initiatief dient in het teken te staan van het algemeen maatschappelijk belang, openbaar toegankelijk te zijn en het persoonlijk belang van inschrijvers en overige direct of indirect betrokkenen te ontstijgen.

4       Initiatieven dienen de leefbaarheid te vergroten zoals in artikel 1 van het Reglement Omgevingsfonds is genoemd. Daarbij komen in eerste instantie initiatieven voor financiering uit het Fonds in aanmerking die de leefbaarheid vergroten door een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Een duurzaam energieproject is een ruimtelijke ingreep. Deze kan het meest direct gecompenseerd worden door initiatieven die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

5       Naast initiatieven die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren, komen in de tweede plaats ook initiatieven in aanmerking die de leefbaarheid in brede zin vergroten inclusief ‘sociale’ leefbaarheidsinitiatieven.

6       De initiatiefnemer dient aan te tonen dat er draagvlak is in – tenminste – de directe omgeving van het te realiseren initiatief.

7       Het initiatief moet aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving en dient duidelijk te omschrijven wat het beoogde resultaat is.

8       Het initiatief dient in principe binnen drie jaar uitgevoerd te zijn. Initiatieven die duurzaam zijn en door lokale of regionale partijen worden gerealiseerd, hebben de voorkeur.

9       Eventuele financiering en financiers die naast het Fonds worden ingezet om het project uit te voeren, zoals eigen bijdragen, subsidies en bijdragen van derden dienen te worden omschreven en verwerkt in de financiële verantwoording van het project.

10    Personen of groeperingen die zich met de inschrijving van een initiatief uitsluitend in politieke of levensbeschouwelijke zin willen profileren zijn uitgesloten van deelname.

11    Geen bijdrage wordt verstrekt, indien de doelstellingen of (beoogde) activiteiten in strijd zijn met de wet. Dit geldt ook wanneer discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of enige andere grond aan de orde is.

12    Na selectie van een initiatief door het bestuur van de Stichting, wordt op basis van dit fondsreglement een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met een financieel uitvoeringsplan. De uitkering uit het Fonds kan per projectfase plaatsvinden: in de ontwikkelfase, tijdens de uitvoering en bij oplevering van het eindresultaat.

13    Indien een ingediend initiatief naar het oordeel van de Stichting niet voldoet aan de Fondscriteria, wordt het betreffende initiatief niet beoordeeld. De inzender wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

14    De Stichting is niet aansprakelijk voor enigerlei geleden schade als gevolg van het indienen van initiatieven bij de Stichting, de uitvoering van deze initiatieven of gebruik of onderhoud van gerealiseerde initiatieven of anderszins verband houdend met de uitvoering van dit Fondsreglement.

15    Toegekende initiatieven mogen door de Stichting voor publicitaire doeleinden worden gebruikt. Per project worden afspraken gemaakt met de initiatiefnemers waarbij wordt nagegaan of privacy aspecten in voldoende mate in acht worden genomen.