Scroll Top

Wat biedt het Omgevingsfonds?

Omgevingsfonds Buren heeft als doel de realisatie van initiatieven van inwoners in de gemeente Buren financieel te ondersteunen die de leefbaarheid vergroten. Deze projecten dienen primair de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Dit is bedoeld als compensatie van de aantasting van landschap en van de leefomgeving die optreden voor inwoners van de gemeente Buren die een gevolg zijn van de realisatie van duurzame energieprojecten. Deze compensatie kan ook gestalte krijgen door het realiseren van projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid rond duurzame energieprojecten in brede zin.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het tweemaal per jaar selecteren van een of meer projecten als bedoeld in artikel 2 lid 1. van het reglement Omgevingsfonds duurzame energie Buren (“het Fondsreglement”). Deze projecten dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in het door de gemeenteraad van Buren vastgestelde Participatiekader duurzame energie 2021 en vastgelegd in het daartoe opgestelde Fondsreglement.